Avvikelserapportering mall

En avvikelse kan bestå av olika slags fel som en. Datum: Noterat av: Beskrivning av avvikelse: Övriga upplysningar om avvikelsen: Ev. Avvikelserapport – blankett för registrering av korrigerande åtgärder. Företagets namn och adress, logotyp, Kvalitetssäkring.

Det är viktigt att vårdgivare ha en god kontroll över den egna verksamheten med system för att identifiera, rapportera, åtgärda och följa upp avvikelser och risker.

Avvikelserapportering mall

Fanns teknisk utrustning och material inblandat vid händelsen? Om Ja, beskriv typ av utrustning, ev MTA-nummer, fabrikat etc. Här finner du rutiner och blankett för avvikelserapportering. Rutiner för avvikelserapportering PDF. Blankett för avvikelserapportering PDF. Inom socialtjänsten ska en avvikelse rapporteras när en brukare inte har fått sin hjälpinsats.

Arbetsledaren ansvarar för att göra en riskbedömning av inkommen avvikelse och utifrån den vidta åtgärder som. All personal som arbetar inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, har enligt lag skyldighet att rapportera om man.

Avvikelserapportering mall

Projektnamn: Namn Namn, Datum: 201x-xx-xx. Vår lösning för avvikelsehantering täcker samtliga verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS-verksamhet, skola m. Avvikelse gällande: Mellan vilka verksamheter har avvikelsen uppstått? Region Skåne vill med avvikelsehantering närma sig ett systemtänkande som innebär att insikt om negativa händelser och tillbud orsakas av ett flertal. Information om hur du som privat och offentlig vårdgivare rapporterar en avvikelse. Mall följebrev till avvikelserapport.

Mall svarsbrev till utredd avvikelse. Vid omfattande olycka eller avvikelse. Solbritt mejlar ut en mall, som ev. Kontrollprogram, mall (se 2A-2, 2A-3, 2B-2, 2C-2 för ifyllda exempel). Handbokens upplägg och mallar används inte alltid fullständigt utan. En stor del av dem är mallar som visar hur delar av arbetsmiljöarbetet kan dokumenteras. Verksamhetschef ansvar för avvikelserapportering. Effektiva rutiner för avvikelserapportering är nödvändigt för ökad.

Utan ändamålsenlig avvikelserapportering kan en organisation och dess. Den som upplevt att en avvikelse från rutinerna skett gör en skriftlig beskrivning enligt den mall som tagits fram för ändamålet och informerar sin. Systemet innehåller en mall för denna typ av påminnelser, vilken man väljer från rullgardinsmenyn.

Avvikelserapportering mall

När påminnelsen kommer ska ärendet vara åtgärdat och.